Programi
Korporativno upravljanje in vodenje

Učinkovito upravljanje in vodenje gospodarskih družb

Iz prakse upravljanja nam je poznano, da se pravila kopičijo, njihova razumljivost, učinkovitost in notranja skladnost pa se zmanjšujejo. Skladno z metodologijo WE smo upravljanje in vodenje gospodarskih družb postavili na nove temelje, ki ob upoštevanju zahtev veljavne zakonodaje temeljijo na zakonitostih izjemno učinkovite nevroznanosti. Pravil je v sistemu WE bistveno manj, njihova učinkovitost pa se znatno poveča, saj pravila niso »mrtva črka na papirju« pač pa dejansko usmerjajo delovanje organizacije, minimizirajo rizike in neželene dogodke, ker temeljijo na zadnjih dognanjih nevroznanosti. Pravila so jasna in minimalistična ter omogočajo hitro, preprosto in dosledno uveljavljanje v praksi. Pravila so oblikovana na način, da motivirajo uveljavljanje dobrih praks in omogočajo ustvarjalne preboje ter hitro, preprosto in učinkoviti sankcioniranje odklonov. In kar je še posebej pomembno: ne gre za to, da pravila pripravimo. Implementiramo jih v organizacijo in v dogovoru z naročnikom zagotovimo, da jih deležniki razumejo, sprejmejo in izvajajo.

Inspiriranje v upravljanju

Obstajata samo dva načina, kako vplivati na ljudi. Upravljanje ali inspiriranje. Upravljanje, kot skupek modelov in pravil je vsekakor nujen in tudi prevladujoč način, kako vzdrževati red in določen nivo produktivnosti. Ko pa pričakujemo ustvarjalnost, prijaznost in druge presežne vrednosti je ekipo potrebno voditi tudi z inspiriranjem, ki mu ljudje sledijo na podlagi lastnih vzgibov, vrednot in sposobnosti ustvarjanja. Inspiriranje v upravljanju ne omogoča zgolj doseganje presežnih ciljev, pač pa ključne deležnike dejansko povezuje v kolektiv, ekipo. Program inspiriranje v upravljanju predstavlja izjemno dodano vrednost v sistemu korporacijskega upravljanja.

Upravljanje in vodenje družinskih podjetij in nasledstva

Upravljanje družinskih podjetij vsebuje specifične okoliščine, ki so v »klasičnem« korporacijskem svetu nepoznane. V družinskem podjetništvu gre za specifično mešanico posla in (zelo) osebnih odnosov, ki zahtevajo upoštevanje številnih dodatnih osebnih okoliščin. Pravilom, ki veljajo za upravljanje in vodenje gospodarskih družb dodamo komponento specifičnih osebnih odnosov, ki definirajo delovanje družinskih podjetij.

Upravljanje in vodenje v zavodih in neprofitnem sektorju

Neprofitni sektor lovi specifično ravnotežje med poslanstvom in zahtevami po uspešnem delovanju. Še dodaten izziv pa mu predstavlja profitna konkurenca, ki posluje z manjšimi omejitvami in zahtevami. V ta namen smo razvili metodologijo upravljanja in vodenja, ki je posebej prilagojena neprofitnim organizacijam. Bistvo našega pristopa k upravljanju in vodenju v javnem sektorju je jasno izhodišče, da tovrstne organizacije ne »tekmujejo na trgu«, pač pa izpolnjujejo svoje specifično poslanstvo preko ciljev, ki jih je potrebno jasno definirati v odnosu z ustanoviteljem, uporabniki in drugimi ključnimi deležniki.

Ciljno usmerjeni programi poslovne podpore

Trouble shooting

Program, ki se fokusira na reševanje specifičnega in definiranega izziva v organizaciji. Naš najbolj tehnološko sofisticiran program, ki se lahko zaradi tehnološke naprednosti in delovanja na nivoju kvantne tehnologije s težavo sooča v njenem izvoru in jo rešuje trajno in v izjemno kratkem času. S tem programom se boste direktno a varno soočili z izvori samih težav in iz njih črpali potrebne informacije in energijo za razrešitev konfliktov.

Wellnes management

Skrb za sodelavce postaja ključnega pomena za uspeh organizacije. Samo zadovoljen sodelavec lahko resnično pripomore k celostnemu uspehu organizacije, hkrati pa zadovoljen sodelavec pomeni tudi odpravo ključnih rizikov, ki jih ima organizacija, kot so npr. bolniške odsotnosti, zahtevki zaradi mobinga in podobno. Na področju Wellnes managementa opravljamo cel spekter storitev od internega izobraževanja odgovornih oseb, do izvajanja posameznih storitev ali celostne storitve v imenu in za račun naročnika.

Ustvarjalnost

Program, ki vas popelje v svet ustvarjalnosti. Seznanimo vas z naravnimi viri ustvarjalnosti, držo in pogoji, ki sprožijo naravno ustvarjalnost. Program je po potrebi fokusiran tudi na odpravljanje vzorcev, ki naravno ustvarjalnost omejujejo ali preprečujejo. Program ustvarjalnost je oblikovan na način, da se odlično prilega tako korporativnemu okolju, kot tudi potrebam posameznikov po ustvarjalnemu delovanju. Obvezen program za vse, ki se želijo polno ustvarjalno izražati ali si želijo, da bi ustvarjalnost postala sestavni in bistveni del njihove (poklicne) poti.

Legal management

Kako upravljati pravne zadeve v družbi? Kako poskrbeti, da pravo ni nujno zlo, pač pa postane razvojna prednost? Kakšna pogodbe sklepati z izvajalci? Kako motivirati odvetnike? Kdaj je pravo lahko tudi kreativno ali celo mora biti in kdaj moramo od prava pričakovati skrajno konservativnost? Kako lahko pravo vključimo v inovativne poslovne modele? Kdaj in zakaj uporabljati vzorce? Kako upravljati splošne pogoje? Kako sestaviti zmagovito pravno-poslovno ekipo? Vse to je šele začetek popotovanja v deželo prava, čaka vas mnogo več zanimivega.

Nova vizija

To, kar je za vašo logiko maksimum, ni čisto nič več kot minimalna osnova za izdelavo in uresničitev vaše vizije. Proces, kako razviti novo vizijo ni logičen v smislu, da bi ga lahko »prepustili« intelektu, ki je utrujen od dnevnih operativnih nalog in reševanja problemov. Program nova vizija omogoča, da z novimi pristopi in tehnologijam nevroznanosti in epigenetike ozavestite, definirati in osmislite nove vizije za vašo organizacijo in vas same.

Pogajanja

Uspešna pogajanja temeljijo predvsem na izhodiščih, ki so skupna vsem pogajalskim stranem, tako da se ustvari primerno ravnotežje in win-win situacija. Želite osvojiti nova znanja in pristope pri pogajanjih, ali preprosto spremeniti strategijo, ki jo običajno uporabljate? Želite zunanji pogled in evaluacijo vaših pogajanj, strategij in taktik? Želite celotno pogajalsko zgodbo postaviti v drugačen kontekst, jo preobrniti ali jo prekiniti? Želite razumeti, zakaj je pri pogajanjih tako pomembno, da nas druga stran najprej sprejme in razume? Ali pa mogoče pogajanja v določenem delu prepustite nam? V okviru modula Pogajanja odgovarjamo na zgoraj navedene in še številne druge izzive, povezane s pogajanji.

Tekmovanja ali sodelovanje

Je vaša težava v tem, da prevelika tekmovalnost škoduje in onemogoča, da bi organizacija dosegala svoje cilje, ker vsakdo vleče na svoje? Kadar vas tekmovanje znotraj organizacije ohromi, je čas za refleksijo po tem programu. Enako lahko velja, ko gre za tekmovanje na trgu. To je včasih produktivno, včasih pa povsem nepotrebno, neprimerno in nekoristno. Včasih se je enostavno potrebno zazreti vase, spremeniti lastna pravila igre in stopiti na pot, kjer tekma s konkurenco ni bistvo vašega posla. Program tekmovanje ali sodelovanje je prava in hitra rešitev, ki spremeni tekmovalne napetosti v produktivno ustvarjalnost.

Fleksibilne oblike zagotavljanje dela

Program za vse tiste, ki ugotavljate, da klasične oblike dela ne morejo več slediti potrebam vaše organizacije. Za vse, ki razumete, da bodo delovna razmerja v določenih sektorjih ali na določenih delovnih mestih postala absolutno zastarel način zagotavljanja storitev. Fleksibilne oblike zagotavljanja dela postajajo običajne in bodo sobivale z rednim delom, ga dopolnjevale in omogočale zadostno mero inovativnosti in fleksibilnosti v organizaciji. Program vam prikaže možnosti, ki jih imate na tem področju in na podlagi vaše odločitve pripravi in uvaja nove poslovne modele v prakso.

Soupravljanje in solastništvo zaposlenih

Imate dolgoročno zagotovljene kadre na ključnih področjih? Vključevanje zaposlenih v lastništvo in upravljanje je realnost, ki sovpada z novimi oblikami dela, veliko konkurenco na trgu delovne sile in davčno politiko. Številne panoge brez soupravljanja in solastništva ne bodo več zmogle zagotavljati primernih kadrov. Program dolgoročno in zanesljivo rešuje vaše dolgoročne kadrovske izzive na ključnih mestih. V okviru programa vam prikažemo možnosti, ki jih imate na tem področju in na podlagi vaše odločitve pripravi in uvaja nove poslovne modele soupravljanja in solastništva v prakso. S tovrstnimi modelih številni delodajalci v praksi že uspešno zagotavljajo najboljše kadre, ki jih je mogoče dobiti na trgu. Pozor, če boste zamujali, vas bo odločitev najboljših kadrov lahko prehitela!

Delo od doma

Ali brez dela od doma ne zmorete več? V tem primeru je potrebno vzpostaviti nova pravila igre, saj tako delo nepovratno spreminja odnos med delodajalcem in zaposlenim. Delodajalec bo izgubil klasične mehanizme upravljanja, meritev in nadzora nad zaposlenimi. Zato bo rešitev tega problema v vzpostavitvi novih okvirjev sodelovanja, novih meritev uspehov in prispevkov ter novih pravnih, poslovnih in osebnih odnosov. Program vam prikaže možnosti, ki jih imate na tem področju in na podlagi vaše odločitve pripravi in uvaja nove poslovne modele v prakso.

Upravljanje sprememb

Imate težave s slabimi praksami, ki jih ni mogoče enostavno odpraviti ter se ponavljajo ali celo krepijo? Pogosto je mogoče zaslediti, da določene slabe prakse in modeli blokirajo organizacije na poti do uresničevanja njihovih ciljev, saj te stare navade enostavno preprečujejo, da bi se vzpostavile nove, trenutku primernejše prakse. Že sama odprava neprimernih navad je včasih dovolj, da se v organizaciji stvari premaknejo v pravo smer. V vsakem primeru pa je čiščenje slabih praks in modelov pogoj, da se naredi prostor za novo in sveže. Program upravljanje sprememb je namenjen tako spreminjanju slabih praks in uvajanju novih, času in okolju primerih delovanj.

Prodaje, nakupi, exit

Exit strategije pri prodaji podjetij

Brez exit strategije vaše podjetje pogosto nima realne vrednosti na trgu. Še več, v praksi se izkazuje, da zasebno podjetje brez exit strategije na dolgi rok postane resno breme za lastnika. Vendar nikakor ni potrebno, da bi bilo tako. S primernim planiranjem lahko v realnem času oblikujete poslovne politike, ki omogočajo, da izstopite iz posla in pri tem zaslužite.

Družinska nasledstva

Družinska nasledstva predstavljajo specifičen vidik exita, kjer se lastništvo in vodenje deloma ali v celoti prepušča osebam, ki niso le v poslovni, pač pa tudi v osebni povezati. Tovrstna nasledstva so izjemno občutljiva in zahtevna, saj gre za preplet poslovnih in zasebnih razmerij. Za družinska nasledstva imamo v okviru WE modula posebno izdelan know-how, ki je potreben za uskladitev poslovnih in zasebnih razmerij.

Delni exiti

V poslovni praksi se izkazuje, da je včasih potrebno opustiti določen del dejavnosti, posla, poslovnih razmerij, zaposlenih… V okviru naših znanj definiramo kritična področja, pripravimo exit načrte, ter v dogovoru z lastniki oz. poslovodstvom zadeve tudi izvajamo v odnosu do deležnikov.

Optimizacija in harmonizacija pred prevzemi

Prevzemne možnosti in prevzemno vrednost je mogoče bistveno optimizirati z optimizacijo in harmonizacijo procesov pred prodajo podjetja. Z našim programom lahko pred prevzemi legitimno optimizirate in povečate vrednost podjetja.

Optimizacija in harmonizacija po prevzemih in združitvah

Prevzemu in združitvam sledi trk različnih organizacijskih struktur. Energija tega trka je, kot je praksa že večkrat pokazala lahko tudi uničujoča, če ne pride do ustrezne harmonizacije organizacijskih kultur in pravil igre. V takih situacijah aktivno sodelujemo s pripravo novih pravil igre in le-te praviloma tudi uvajamo v prakso.

Coaching in svetovanje

Business coaching

Lastnikom, upravam in nadzornikom nudimo podporo pri določanju ciljev, oblikovanju strategij in načinov za dosego teh ciljev ter pri povečanju pričakovane uspešnosti organizacije. Uporabljamo najsodobnejše tehnološke pristope s katerimi navdihujemo, sproščamo blokade, omogočamo razvoj novih potencialov in povezovanje posameznikov v sodelujočo ekipo.

Executive / leadership coaching

Vodilnim kadrom zagotavljamo podporo pri razvijanju vodstvenih sposobnosti, pri vodenju in sprejemanju odločitev. Pokažemo potenciale in pot, kako jih razviti ter pri tem avtomatično izboljšati počutje.

Performance coaching

Zagotavljamo podporo pri razvoju kompetenc, ki bodo omogočale, da bodo naloge opravljene skladno s pravili in osebnimi vrednotami posameznika in organizacije, učinkovito in na način, ki posamezniku omogoča trajnostno delovanje v organizaciji. Za razliko od executive coachinga se performance coaching osredotoča zgolj na razvoj posameznih kompetenc, ki jih želi posameznik razviti ali pa je namenjen doseganju specifičnega želenega rezultata. Hiter in ciljno usmerjen program coachinga s točno določenimi cilji.

Osebni coaching

Ko se pojavi občutek, da je življenje prehitro ali pa neusklajeno z določeno situacijo, osebo ali drugo okoliščino je čas za osebni coaching. Program je namenjen vpogledu v lastne vrednote, prepričanja in programe delovanja ter spremembo le-teh, kjer in kolikor je to potrebno.